Regulamin

1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://kocyki-dzieciece.pl jest własnością firmy Agencja Handlowa “Belpla” s.c. Ewa Konarowska, Damian Konarowski z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Wysockiego 7 daje możliwość dokonywania zakupów detalicznych poprzez internet.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie są cenami brutto.

3. Warunkiem koniecznym dokonania zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, dostępnego na stronie sklepu internetowego.

4. Po prawidłowym wysłaniu zamówienia, zostanie do Państwa wysłane potwierdzenie zawartej transakcji poprzez e-mail.

5. Oferta produktów zawartych w na stronie internetowej pod adresem https://kocyki-dzieciece.pl nie stanowi oferty w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego, lecz należy ją traktować jako zaproszenie do składania zamówień i jest ważna na terenie Polski.

6. Agencja Handlowa “BELPLA” zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizowanego zamówienia, w przypadkach uniemożliwiających jego realiację. Agencja Handlowa “BELPLA” zobowiązuje się bezzwłocznie powiadomić Zamawiającego o zaistniałej sytuacji.

7. Rozpatrywane będą tylko prawidłowo wypełnione formularze.

8. Klient posiada prawo wyboru formy płatności zgodnie z formularzem zamówienia.

9.Termin realizacji zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych.

10. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta jest Agencja Handlowa “BELPLA” . Agencja Handlowa “BELPLA” nie będzie udostępniać pozyskanych w serwisie https://kocyki-dzieciece.pl danych żadnym osobom trzecim, firmom ani organizacjom. Podane przez użytkownika dane zostaną wykorzystane w szczególności do realizacji umowy. Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn. 29.08.97 (Dz. Ust. nr 133 poz. 833). Klienci Serwisu Internetowego https://kocyki-dzieciece.pl mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

11. Produkty znajdujące się na stronie https://kocyki-dzieciece.pl mogą nie być dostępne w ilości jaką wybrał klient. W takiej sytuacji nabywca zostanie natychmiast poinformowany.

12.  Agencja Handlowa “BELPLA” zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia jeśli przy wyborze płatności z góry klient w przeciągu 14 dni nie zapłaci za towar.


13. Agencja Handlowa “BELPLA” nie wysyła towaru za granicę kraju. Istnieje taka możliwość lecz tylko poprzez wcześniejsze uzgodnienie transakcji poprzez e-mail.

1. REKLAMACJA PRODUKTU

1.1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).

1.2.      Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

1.3.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

  • pisemnie na adres: ul. Wysockiego 7, 15-126 Białystok;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kocykidzieciecepl@gmail.com;

1.4.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

1.5.      Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

1.6.      Towar uszkodzony przez nieprawidłowe jego upranie nie zostanie uwzględniony reklamacyjnie.

2.    POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

2.1.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

2.2.      Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

2.3.      Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego ; (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

2.4.      Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).


3.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY ZAWARTYCH OD 25 GRUDNIA 2014 ROKU)

3.1.      Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny ponosząc koszty określone w pkt. 3.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kocykidzieciecepl@gmail.com;

3.2.      Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3.3.      W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

3.4.      Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszt towaru bez kosztów transportu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

3.5.      Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić Produkt na adres: ul.Wysockiego 7, 15-126 Białystok.

3.6.      Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

3.7.      Koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które zobowiązany jest ponieść konsument:

  • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

3.8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  • (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.